E-learning

Platforma szkoleniowa
Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom klientów z różnych branż proponujemy szkolenia on-line w zakresie:
– BHP dla różnych stanowisk,
– RODO oraz DODO.
Wieloletnie doświadczenie i nasza platforma daje możliwość w łatwy i prosty sposób ukończyć potrzebne szkolenie. Taka forma szkolenia pozwoli zaoszczędzić pieniądze oraz czas, Twój oraz Twoich pracowników. Ponadto unikniemy dodatkowych kosztów w postaci wynajmu sali na szkolenie stacjonarne oraz druku materiałów mapierowych. Proponowane przez nas szkolenia są w pełni zgodne z przepisami prawa. Zapewniamy fachową obsługę i doradztwo dotyczące wiedzy o przetwarzaniu danych osobowych oraz realizacji przepisów oraz zasad BHP w formie e-learningu.

Szkolenia RODO i DODO są opracowane na podstawie przepisów prawa i wieloletniego doświadczenia naszej kadry w roli audytorów wiodących oraz inspektorów ochrony danych w różnych podmiotach. Przepisy nie określają częstotliwości ich odbywania, nakładają jedynie na Administratorów danych obowiązek szkolenia osób przetwarzających dane w jego imieniu.

Kodeks Pracy natomiast określił, że pracownik nie może wykonywać obowiązków zawodowych, do wykonywania których nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie umożliwia dodatkowo uzyskanie, aktualizowanie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Szkolenia BHP na platformie e-learningowej via Internet to szybki i efektowny sposób podnoszący wiedzę pracowników odnośnie wykonywania pracy. Za pośrednictwem Internetu szkolimy kadrę zarządzającą oraz osoby na pozostałych stanowiskach w wielu polskich podmiotach państwowych, samorządowych oraz prywatnych, jak i w Resorcie Obrony Narodowej. Szkolimy pracowników farmacji, służby zdrowia, ratowników medycznych, nauczycieli, żołnierzy oraz pracowników służby BHP. Kursy prowadzimy po polsku.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia wstępne przygotowane w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenia wstępne BHP przeznaczone są dla robotników oraz pracowników administracyjno-biurowych.

Wszystkie szkolenia BHP on-line są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Każde szkolenie okresowe BHP on-line kończy się testem. Poprawne wypełnienie testu jest warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia z dziedziny BHP, które przesyłamy do pracodawcy.

Szkolenie wstępne w zakresie BHP stworzone zostało dla pracowników, którzy zaczynają pracę i mają obowiązek zapoznać się z przepisami BHP, by móc je porównać z zasadami poznanymi w życiu prywatnym i wcześniejszym zatrudnieniem. Po ukończeniu takiego szkolenia generujemy Kartę szkolenia wstępnego częściowo wypełnioną w zakresie instruktażu ogólnego ze wskazówkami, jak powinna ją dalej wypełnić osoba prowadząca instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników stanowisk administracyjno-biurowych odbywa się raz na 6 lat. Szkolenie można odbyć w formie e-learningu. Szkolenie BHP online dla pracowników administracyjnych przeznaczone jest w szczególności dla osób, które wykorzystują w swojej pracy komputer i obejmuje między innymi zagadnienia związane z przepisami prawa pracy oraz wymogi ergonomii higieny pracy przed komputerem. Tematyka uwzględnia także ochronę przeciwpożarową i pierwszą pomoc, wymagane przepisami. Przygotowane i realizowane przez kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami zobowiązane są znać przepisy BHP w stopniu umożliwiającym wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nich przez Kodeks Pracy. Szkolenie okresowe z zakresu BHP pracodawcy i osoby kierujące pracownikami odbywają co 5 lat. Szkolenie BHP on-line umożliwia zrealizowanie szkolenia w dowolnym terminie (bez ograniczeń czasowych). Szkolenie dla pracodawców obejmuje między innymi wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, chorób zawodowych, oceny zagrożeń i ryzyka podczas pracy i tworzenia warunków pracy, które to ryzyko ograniczają. Do tego materiał z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ukończeniu szkolenia i rozwiązaniu testu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia, które przesyłamy do pracodawcy.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, czyli osoby takie jak piloci, projektanci, inżynierowie i konstruktorzy odpowiedzialni są za rozwój oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Odbywają oni szkolenia okresowe co 5 lat. Zakres takiego szkolenia okresowego obejmuje między innymi ocenę zagrożeń w procesach pracy oraz organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami w zakresie BHP. Dodatkowo oczywiście moduły z ochrony przeciwpożarowej, jak i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu ogólnego na dane stanowisko jest skierowane do osób kierujących pracownikami oraz pracowników, którzy na co dzień w swojej firmie mają za zadanie przeprowadzać instruktaż dla nowo przyjętych lub zmieniających stanowisko pracy pracowników. Szkolenie najczęściej jest dedykowane pracodawcom, kierownikom, kierownikom zmian, mistrzom, brygadzistom oraz innym pracownikom zaangażowanym w proces wdrożenia nowego pracownika. Szkolenie pozwala uzyskać niezbędną wiedzę i przygotowanie merytoryczne w celu właściwego prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia dla pracowników służby BHP to szkolenie on-line poparte materiałami potrzebnymi w codziennym wypełnianiu obowiązków służby BHP, w zależności od rodzaju zakładu pracy. Szkolenie określone jest w przepisach jako 32 godziny, w zależności od możliwości czasowych może zostać ukończone w krótszym czasie po przerobieniu materiału. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie naszej kadry pozwala zdobyć wiedzę jak sprawnie przygotować ocenę ryzyka, instrukcję, czy opisać zdarzenie wypadkowe w pracy lub w drodze do/z pracy.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków. Ceny zaczynają się od 25 zł, a ostateczna wartość zależy m. in. od ilości uczestników. Wystawiamy fakturę VAT zwolniony (podstawa zwolnienia z VAT: art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) z 14-dniowym terminem płatności.